• Salgsbetingelser

    Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

2. Ydelser

2.1 Maler Vikar.DK ApS udlejer mandskab. Kunden har de fulde ledelses over instruktionsbeføjelser overfor mandskabet, og mandskabet skal udføre det af Kunden anviste arbejde samt følge alle Kundens instruktioner.

2.2 Kunden stiller alt nødvendigt materiale, værktøj, sikkerhedsudstyr m.v. til rådighed for mandskabet. Kunden stiller ligeledes alle nødvendige faciliteter til rådighed for mandskabet, herunder bade- toilet – og spisefaciliteter. Med mindre andet er aftalt.

3. Pris, betaling og timesedler m.v.

3.1 Maler Vikar.DK ApS fakturerer kunden for det antal timer medarbejderne befinder sig på den af Kunden anviste plads, ekskl. aftalte pauser. Kunden faktureres fuldt ud for spildtid.

3.2 Det er til enhver tid, som udgangspunkt den mellem kunden og Maler Vikar skriftligt aftalte timepris, der ligger til grund for faktureringen.

3.3 Maler Vikars mandskab afleverer ved arbejdets eller ugens afslutning timesedler til Kunden. Disse skal Kunden enten samme dag eller senest næste arbejdsdag, kvittere for modtagelse af. Kunden er forpligtiget til at kvittere for modtagelse på timesedler uanset om Kunden måtte have indsigelser i forhold til indholdet på timesedlerne.

3.4 Hvis kunden har indsigelser mod mandskabets arbejdstimer, skal kunden på den modtagende timeseddel gøre et notat og senest dagen efter, at have kvitteret for modtagelse af arbejdssedler pr. mail fremsende indsigelser til Maler Vikar.DK ApS. Er dette ikke muligt er kunden forpligtet til, så hurtigt som muligt, at gøre Maler Vikars opmærksom på indsigelserne. Hvis indsigelserne ikke er fremsat inden for denne frist, anses timesedlerne for accepteret af Kunden og Kunden har fortabt retten til senere at fremsætte indsigelser.

3.5 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Ved senere betaling faktureres kunden, ud over evt. rykkergebyr en morarente på 1,8 % pr. påbegyndt måned.

4. Ansvar, mangler forsinkelser

4.1 Maler Vikar.DK ApS sikrer, at mandskabet har dokumentation for at besidde de af Kunden udtrykkelige oplyste relevante og ønskede certifikater, kvalifikationer m.v.

4.2 Kunden har de fulde instruktionsbeføjelser/forpligtelser overfor mandskabet og skal selv foretage den løbende kontrol af det af mandskabet udførte arbejde. Fejl og mangler ved mandskabets arbejde, som kan henføres til manglende instruktion fra Kundens side, kan hverken medføre krav om afslag i pris eller krav om erstatning fra Kundens side.

4.3 Hvis Kunden godtgør, at en eller flere af medarbejderne i Maler Vikars mandskab ikke udfører arbejdet i sædvanlig og god håndværksmæssig kvalitet, holder uberettigede pauser eller i øvrigt ikke kan samarbejde med de øvrige på pladsen, skal Maler Vikar.DK ApS udskifte medarbejderen eller medarbejderne. Kundens indsigelser over medarbejderen eller medarbejderne skal straks fremsættes skriftlig overfor Maler Vikar.DK ApS , hvorefter Maler Vikar.DK ApS hurtigst muligt finder anden egnet medarbejder.

4.4. Maler Vikar.DK ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes mandskabets forhold eller øvrige forhold på Kundens plads. Maler Vikar.DK ApS er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes sygdom eller andet fravær hos det mandskab, som Maler Vikar.DK ApS har afsat til Kunden. Kunden kan kun kræve afslag i Maler Vikar.DK ApS pris som følge af forsinkelse, hvis Maler Vikar.DK ApS i strid med aftalen foretager flytning af mandskab til andre, af Kunden uafhængige opgaver.

4.5 Maler Vikar.DK ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids, avance, eller andre direkte eller indirekte tab hos Kunden eller Kundens kunder og samarbejdspartnere uanset om dette skyldes mangler ved mandskabets arbejde, jfr. Pkt. 4.3 eller forsinkelse som Maler Vikar.DK ApS er ansvarlig for, jfr. Pkt. 4.4. Kunden kan kun i det omfang nærværende forretningsbetingelser giver mulighed herfor kræve afslag i Maler Vikar.DK ApS pris.

5. Sikkerhed forsikringer m.v.

5.1 Kunden skal stedse sørge for at stille al nødvendigt og sædvanligt sikkerhedsudstyr til rådighed for mandskabet. Kunden har det fulde ansvar for, at mandskabet overholder alle generelle sikkerheds forskrifter såvel for pladsens særlige sikkerhedsforskrifter.

5.2 Hvis mandskabet og Maler Vikar.DK ApS, som deres arbejdsgiver tildeles bøder for manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter, skal Kunden i det indbyrdes forhold mellem Maler Vikar.DK ApS og Kunden betale bøden eller bøderne.

5.3 Kunden og ikke Maler Vikar.DK ApS forpligter sig til, til stedse at opretholde de nødvendige og lovmæssige erhvervs- og produktansvars-forsikring samt arbejdsskade-forsikring.

6. Lovvalg og værneting.

6.1 Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem Maler Vikar.DK ApS og Kunden skal afgøres af det Danske retsvæsen.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Et Erstatningskrav over for Maler Vikar.DK ApS kan aldrig overstige fakturabeløbet for de af kunden betalte timer.

7.2 Da det er kunden alene der har det ledelsesmæssige og fremdriftsmæssige ansvar hæfter Maler Vikar.DK ApS ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, samt tab påført kundens samarbejdspartnere, leverandører eller andet, der måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved det udførte arbejde.

7.4 Det påhviler Maler Vikar.DK ApS uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, derom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt 7.3

Manpower

Manpower

Hos Maler Vikar.DK APS sætter vi kvalitet og udviklingen af dygtige medarbejdere i højsædet, fordi de to ting går hånd i hånd.

Malervikar

Malervikar

Udlejning af malere – vikar til maleropgaver. Har du opgaver, som kræver indsats af et team af dygtige malere?

Om Maler Vikar

Om Maler Vikar

Maler Vikar blev etableret i Frederikshavn i 2015 pga. efterspørgsel i markedet efter kvalificeret mandskab inden for Maler og byggeri.